Regulaminy

Organizacja pracy biblioteki szkolnej w trakcie epidemii

 1. Zasady przebywania uczniów w pomieszczeniu biblioteki oraz korzystanie
  z księgozbioru.
 2. Pomieszczenie biblioteki jest stale wietrzone.
 3. Po każdej przerwie śródlekcyjnej dezynfekowane są klamki, stoliki, lada biblioteczna, inne elementy wyposażenia często używane.
 4. Przed wejściem do biblioteki czytelnik musi zdezynfekować ręce płynem dezynfekującym lub umyć ręce mydłem w łazience.
 5. Jednorazowo w pomieszczeniu może przebywać troje czytelników. Przebywając w bibliotece należy pamiętać o zachowaniu bezpiecznej odległości od innych użytkowników.
 6. W celu uniknięcia kolejek należy przestrzegać terminów korzystania
  z biblioteki przez poszczególne klasy:

Poniedziałki  – klasy pierwsze i drugie

Wtorki – klasy trzecie

Środy – klasy czwarte

Czwartki – klasy piąte i szóste

Piątki – klasy siódme i ósme

 1. Zwroty i wypożyczania książek
 2. Zwracane książki  należy odłożyć na stoliku z napisem „Zwroty książek”, który znajduje się przed drzwiami biblioteki i wypełnić przygotowaną przez bibliotekarza karteczkę: nazwisko, klasa, nr książki, a następnie położyć wypełnioną karteczkę na zwracanej książce.
 3. Oddane przez czytelników książki będą przekazywane do osobnego pomieszczenia na trzydniową kwarantannę i dopiero po tym czasie ponownie ustawiane na półkach do wypożyczenia przez kolejnych czytelników.
 4. Wypożyczenia – bez zmian, z zachowaniem dystansu społecznego między czytelnikiem i bibliotekarzem.

Powyższe zasady obowiązują do odwołania.

Oprac. na podstawie:

 • Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.
 • Rekomendacja Biblioteki Narodowej dla bibliotek po zniesieniu zakazu prowadzenia działalności bibliotecznej z 16.04.2020 r. (https://bit.ly/2WAsLGM).
 • Wytyczne dla funkcjonowania bibliotek w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce. Ministerstwo Rozwoju w konsultacji z GIS, 28.04.2020 r. (https://bit.ly/3bOZXkg).
 • Komunikat Biblioteki Narodowej – Skrócenie okresu kwarantanny książek w bibliotekach do 3 dni, 04.05.2020 r. (https://bit.ly/2SCOeO3)

Regulamin Biblioteki 

1. Z Biblioteki – Szkolnego Centrum Informacji ( SCI ) mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, rodzice, studenci odbywający praktykę pedagogiczną i inni pracownicy szkoły.

Ze zgromadzonych zbiorów można korzystać:

– wypożyczając je do domu (dokumenty zwarte, czasopisma, zbiory w formie elektronicznej);

– czytając lub przeglądając na miejscu ( księgozbiór podręczny);

– przeglądając w pracowniach przedmiotowych  (zbiory multimedialne i audiowizualne, dokumenty zwarte ).

– wypożyczanie podręczników reguluje odrębny regulamin.

2. Zbiory biblioteczne mogą być wypożyczane na okres ferii i wakacji szkolnych.

3. W bibliotece obowiązuje cisza.

4. Do biblioteki nie wolno wchodzić z plecakami i tornistrami.Wypożyczone materiały należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem. Czytelnik przed wypożyczeniem powinien zwrócić uwagę na ich stan i zauważone uszkodzenie zgłosić bibliotekarzowi.

5. Czytelnik, który zgubi lub zniszczy książkę lub inne dokumenty ze zbiorów SCI, musi odkupić taką samą lub inną wskazaną przed bibliotekarza pozycję, o wartości odpowiadającej antykwarycznej cenie pozycji zgubionej czy zniszczonej.

6. Uczeń, który nie zwróci lektury po upływie dwóch tygodni zostanie pozbawiony możliwości wypożyczenia kolejnej.

7. W SCI korzystanie z komputerowych programów multimedialnych oraz z Internetu może odbywać się wyłącznie przy udziale bibliotekarza.

8. Do dyspozycji czytelnika jest urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, kopiarka, skaner) z którego można korzystać wyłącznie przy udziale bibliotekarza.

9. Zabrania się przynoszenia własnych płyt CD-R i korzystania z nich.

10. W przypadku zmiany szkoły czytelnik zobowiązany jest przed odejściem rozliczyć się z biblioteką.

11. Stanowiska komputerowe w bibliotece służą do celów edukacyjnych m. in. poszukiwania materiałów w multimedialnych programach edukacyjnych, w zasobach Internetu, wykonywania prac dla nauki własnej, na zajęcia edukacyjne.

12. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. ZABRANIA SIĘ! Instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach i ustawieniach systemowych.

13. Użytkowanie sprzętu komputerowego ( w tym drukarki, odtwarzacza CD, nagrywarki, skanera ) jest możliwe za zgodą nauczyciela bibliotekarza. Drukować można tylko materiały do zajęć szkolnych – przygotowane na miejscu w bibliotece.

14. Przy stanowisku komputerowym mogą znajdować się maksymalnie 2 osoby.

15. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera lub innych urządzeń multimedialnych należy natychmiast zgłaszać bibliotekarzowi.

16. Za wszelkie uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania wynikające z niewłaściwego użytkowania, odpowiada finansowo użytkownik. Jeśli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice.

17. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika.

18. Z komputerów nie można korzystać w czasie trwania przerw śródlekcyjnych.

Regulamin wypożyczeń podręczników

1.  Podręczniki i materiały edukacyjne są własnością szkoły.

2. Biblioteka szkolna wypożycza uczniom podręczniki i materiały edukacyjne mające postać papierową oraz zapewnia dostęp do podręczników i materiałów edukacyjnych mających postać elektroniczną (na lekcjach).

3. Materiały ćwiczeniowe szkoła przekazuje uczniom bez obowiązku zwrotu.

4. Wypożyczenia/ zwroty podręczników odbywają się w następujący sposób: uczniowie przychodzą do biblioteki szkolnej całym zespołem klasowym wraz z wychowawcą/ nauczycielem przedmiotu podczas zajęć edukacyjnych. Uczniowie, którzy nie będą obecni w szkole w dniu wypożyczeń/ zwrotów podręczników zobowiązani są do indywidualnego rozliczenia się z biblioteką szkolną.

5. Wypożyczone podręczniki i materiały edukacyjne należy szanować i jako dobro wspólne chronić przed zniszczeniem lub zgubieniem. W szczególności w podręcznikach i materiałach edukacyjnych nie wolno pisać, zaznaczać, rysować, wyrywać kart.W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego pochodzącego z dotacji celowej, rodzic musi zwrócić odpowiednią kwotę za zniszczony podręcznik/materiał edukacyjny. Ceny poszczególnych podręczników znajdują się w wykazie w sekretariacie szkoły. Kwota zwrotu stanowi dochód organu prowadzącego szkołę. Wpłaty dokonuje rodzic ucznia na rachunek dochodów organu prowadzącego szkołę (podstawa prawna: art. 22ak ust.2 i 3 pkt 1 ustawy o systemie oświaty). Numer konta organu prowadzącego udostępnia sekretariat szkoły. Potwierdzenie wpłaty należy dostarczyć do biblioteki szkolnej.

6. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika do klasy II, III zapewnionego przez Ministra Edukacji Narodowej szkoła będzie żądać od rodzica ucznia zwrotu: kwoty 4,21 zł za każdą z 9 części podręcznika Nasza szkoła do klasy II sp; kwoty 2,35 zł za każdą z dziesięciu części podręcznika Nasza szkoła do klasy III sp.Kwota ta stanowi dochód budżetu państwa. Wpłaty dokonuje rodzic ucznia na rachunek dochodów Ministerstwa Edukacji Narodowej obsługiwany przez Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Warszawie, nr rachunku:  59 1010 1010 0031 2822 3100 0000. W treści przelewu należy wpisać : „zwrot za podręcznik do klasy… część…” (podstawa prawna: art. 22ak ust.3 pkt 2 i ust.4 ustawy o systemie oświaty).

7. W przypadku zgubienia lub zniszczenia uniemożliwiającego korzystanie z podręcznika przez ucznia, zanim zostanie zakupiony nowy egzemplarz, uczeń może korzystać z dodatkowego egzemplarza, który znajduje się w bibliotece szkolnej.

8. W przypadku, gdy uczeń odchodzi ze szkoły w trakcie roku szkolnego zobowiązany jest do oddania do biblioteki szkolnej wszystkich wypożyczonych materiałów. Obowiązek dopilnowania ucznia w tej kwestii spoczywa na wychowawcy klasy.

Podstawa prawna regulaminu: Ustawa z dn. 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. DZ. U. z dn. 23 czerwca 2014 r. poz. 811.

Strona MEN:men.gov.pl/pl/zycie-szkply/program-darmowy-podrecznik